ReadyPlanet.com
dot


สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
กองทัพอากาศไทย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลฯ ทอ.
นขต.ทอ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ASEAN University Network
The International Journal of Quality Assurance and Accreditation
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System
เว็บไซต์ ๒๓ สถาบันการศึกษาของ กห.
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร  กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ๑๙ เม.ย. ๕๔

 
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือจัดความรู้ (KM) ให้กับข้าราชการ ในวันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๕๕
อบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๕๕
การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ๓๐ มิ.ย.๕๔
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อเนื่อง) ๒๖ พ.ค. ๕๔
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน กปศ.บก.รร.นอ.
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานสุขาภิบาล รร.นอ.
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา(ต่อเนื่อง)
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
Headline
งานสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนนายเรืออากาศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รดน้ำขอพรสงกรานต์ ๕๔
ช่วยสนับสนุนงานการประชุม ชนอ.
ดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ดูงานที่แม่โจ้Education Quality Assurance Division