ReadyPlanet.com
dot


สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
กองทัพอากาศไทย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลฯ ทอ.
นขต.ทอ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ASEAN University Network
The International Journal of Quality Assurance and Accreditation
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System
เว็บไซต์ ๒๓ สถาบันการศึกษาของ กห.
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร  กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


การสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กกศ.รร.นอ.

 การสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กกศ.รร.นอ.

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กกศ.รร.นอ.
ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง " กฎหมาย หลักการ และแนวทางการวางระบบการประก
ันคุณภาพการศึกษา รร.นอ." โดย น.อ.กิตติ ศรีนุชศาสตร์ หก.กปศ.บก.รร.นอ. และ
เรื่อง " ระบบฐานข้อมูลในการประกันคุ
ณภาพการศึกษา" โดย น.ท.หญิงสุวิมล สมัตถะ และ น.ท.นที ปั้นทอง
เพื่อให้ข้าราชการ รร.นอ.มีความรู้ความเข้าใจแ
ละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ รร.นอ.
ตามระบบประกันคุณภาพก
ารศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาตร์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๘

 

 

 
กิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. article
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการฝึกศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา กห. article
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ โครงร่างองค์กรและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หัวข้อ "การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และ SAR ปีการศึกษา 2562" article
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนความเชื่อมโยงในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562" article
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx” (การให้ความรู้เบื้องต้น) article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ "การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รร.นนก." article
การพิจารณาเป้าหมายการดำเนินการ EdPEx รร.นนก. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ article
การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการในหมวด ๗ ตามเกณฑ์ EdPEx article
การสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลลัพธ์การดำเนินการในหมวด 7 การเขียนรายงานประเมินตนเอง และการแบ่งกลุ่มมอบหมายงาน article
พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชด้วยเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) รุ่นที่ 1” article
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 4 article
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ปี 2562 article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. ปี๖๒ article
น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 article
การศึกษาดูงานของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า article
การจัดทำ Story Board เครื่องมือการสื่อสาร และการติดตามงาน article
กปศ.บก.รร.นนก.เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ article
การทบทวนและสรุปผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ รร.นนก.ระยะที่ ๑ – ๓ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ article
โครงการวันคุณภาพ รร.นนก. ปี๖๑ article
การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงแผนพัฒนา รร.นนก. ปี ๖๑-ต๔ article
คณะเยี่ยมคุณภาพ และสำรวจข้อมูลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปี๖๑ article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.ปี ๖๑ article
โครงการ EdPEx รร.นนก.ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (๑๓ ก.พ.๖๑) article
โครงการ EdPEx รร.นนก. ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (๑๖-๑๗ ม.ค.๖๑) article
โครงการ EdPEx รร.นนก. ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (๘-๙ ม.ค.๖๑) article
โครงการ EdPEx รร.นนก. ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (๑๘-๑๙ ธ.ค.๖๐) article
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ครั้งที่ ๑ article
น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ หก.กปศ.บก.รร.นนก. เป็นวิทยากรผู้บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยากรเครือข่ายการจัดการความรู้ ทอ. article
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแผนงานและทบทวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร article
การประชุม SHARE National Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and Qualifications Frameworks on Higher Education in Thailand 31 August – 1 September 2017 article
กองประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการ "เรืออากาศวิชาการ ๖๐" article
โครงการวันคุณภาพ รร.นนก.ปี ๖๐ article
ประชุมคณะผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นนก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.ปี ๖๐ article
ประชุมคณะผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นนก. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ ๑ article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ปี ๖๐ article
การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับข้าราชการใหม่ของ รร.นนก. article
การประชุมประจำปีของเครือข่ายนักประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนรุ่นเยาว์ (2016 ASEAN Young Quality Assurance Officers Forum and Roundtable Meeting) article
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง รร.นนก. เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 article
กปศ.บก.รร.นนก.ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรับรอง ทอ. article
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักงาน กกต.เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” article
โครงการวันคุณภาพ ปี ๕๙ article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. article
การประชุมหารือร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เรื่อง ตัวบ่งชี้และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันการศึกษาของกองทัพรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ article
การประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘
พิธีเปิดโครงการ วันคุณภาพ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายงานประเมินตนเองของ รร.นนก. ครั้งที่ ๒
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายงานประเมินตนเองของ รร.นนก. ครั้งที่ ๑
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของ รร.นนก.ประจำปี ๒๕๕๗
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล รร.นนก.
ข้าราชการ รร.นส.ทบ.เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้า
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา รร.นอ.
ประชุมการใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล รร.นอ.
การประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
งานมหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๑
โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น นขต.รร.นอ. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ต้อนรับการฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ รุ่นที่ ๙ ณ รร.นอ.วันจันทร์ที่ ๒๑ และวันอังคารที่ ๒๒ ก.ค.๕๗
การตรวจประเมินจาก คณอก.ตัดสินผลงานกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ ทอ.
พิธีเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน
บรรยาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 และการพัฒนาสถาบัน
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รร.นอ.
ประชุมคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอ.
กปศ.บก.รร.นอ. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ แก่ ผบ.รร.นอ.
ภาพบรรยากาศการบรรยายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ ๔ สำหรับ ข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ
ภาพบรรยากาศการบรรยายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ ๔ สำหรับ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
จดหมายข่าว กปศ.บก.รร.นอ. ฉบับที่ ๒/๕๖ เดือน พฤศจิกายน
จดหมายข่าว กปศ.บก.รร.นอ. ฉบับที่ ๑/๕๖ เดือน ตุลาคม
คณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ โรงเรียนนายเรืออากาศ
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
การประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เชิงรุก
เลี้ยงขอบคุณ คณก.ประกันคุณภาพฯ รร.นอ.
สมศ. ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๕
สปท.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๖-๒๘ มิ.ย.๕๖
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนความเชื่อมโย
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล รร.นนก.
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้า
ประชุมการใช้โปรมแกรมบริหารฐานข้อมูล รร.นอ.
ประชุมการใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล รร.นอ.
คณะข้าราชการ รร.จปร. ดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.นอ. 2
สมศ. ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา (2)
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอ
รร.นอ. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ
ประชุม จัดทำแผนปฏิบัติราชการ รร.นอ. ครั้งที่ ๓/๕๖
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ.
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ article
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ article
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ article
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ article
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ article
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ article
การประชุมรับฟังคำแนะนำด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. article
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ article
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย article
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ครั้งที่ ๓ article
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ article
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ครั้งที่ ๒ article
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ครั้งที่ ๑ article
จัดทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย article
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือจัดความรู้ (KM) ให้กับข้าราชการ article
ประชุม คณก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.นอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ article
ประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี article
อบรมเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาเร่งรัด article
อบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา article
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา article
น.อ.อัชฌา แย้มเกษร หก.กปศ.บก.รร.นอ. เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง article
น.อ.อัชฌา แย้มเกษร หก.กปศ.บก.รร.นอ. มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม article
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา article
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อเนื่อง) article
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน กปศ.บก.รร.นอ article
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานสุขาภิบาล รร.นอ. article
งานสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนนายเรืออากาศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ article
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อเนื่อง) article
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา article
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา article
รดน้ำขอพร สงกรานต์ ๕๔ article
ช่วยสนับสนุนงานการประชุม ชนอ. article
ดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ article
ดูงานที่แม่โจ้ articleEducation Quality Assurance Division