ReadyPlanet.com
dot


สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
กองทัพอากาศไทย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลฯ ทอ.
นขต.ทอ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ASEAN University Network
The International Journal of Quality Assurance and Accreditation
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System
เว็บไซต์ ๒๓ สถาบันการศึกษาของ กห.
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร  กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย article

กปศ.บก.รร.นอ. นำเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ

"การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ"

ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๑)

  

 
กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นนก. ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 article
สป.อว.และ มช. จัดประชุม EdPEx ครั้งที่ 4 article
สป.อว.และ มอ. จัดประชุม EdPEx ครั้งที่ 3 article
สป.อว.และ มข. จัดประชุม EdPEx ครั้งที่ 2 article
สป.อว.และ มช. จัดประชุม EdPEx ครั้งที่ 1 article
สป.อว.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวใหม่สู่การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” article
การประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) article
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช article
การฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน รร.นนก.ด้วยเกณฑ์ EdPEx/TQA” article
ต้อนรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) article
การประชุมคณะผู้บังคับบัญชาของ รร.นนก. พิจารณาปรับโครงร่างองค์การ (OP) article
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ รร.นนก. article
โรงเรียนนายเรือ ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก.(โครงการขับเคลื่อน EdPEx) article
การฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการประเมินคุณภาพภายในองค์การ ด้วยเกณฑ์ EdPEx/TQA article
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสถาบันและระบบคุณภาพของ รร.นนก.ประจำปี 64 article
การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของ รร.นนก.ด้วยเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 2 (การให้ความรู้เบื้องต้น) article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. article
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการฝึกศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา กห. article
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ โครงร่างองค์กรและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หัวข้อ "การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และ SAR ปีการศึกษา 2562" article
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนความเชื่อมโยงในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562" article
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx” (การให้ความรู้เบื้องต้น) article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ "การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รร.นนก." article
การพิจารณาเป้าหมายการดำเนินการ EdPEx รร.นนก. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ article
การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการในหมวด ๗ ตามเกณฑ์ E