ReadyPlanet.com
dot


สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
กองทัพอากาศไทย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลฯ ทอ.
นขต.ทอ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ASEAN University Network
The International Journal of Quality Assurance and Accreditation
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System
เว็บไซต์ ๒๓ สถาบันการศึกษาของ กห.
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร  กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย article

กปศ.บก.รร.นอ. นำเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ

"การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ"

ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๑)

  

 
กิจกรรม

การฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน รร.นนก.ด้วยเกณฑ์ EdPEx/TQA” article
ต้อนรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) article
การประชุมคณะผู้บังคับบัญชาของ รร.นนก. พิจารณาปรับโครงร่างองค์การ (OP) article
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ รร.นนก. article
โรงเรียนนายเรือ ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก.(โครงการขับเคลื่อน EdPEx) article
การฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการประเมินคุณภาพภายในองค์การ ด้วยเกณฑ์ EdPEx/TQA article
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสถาบันและระบบคุณภาพของ รร.นนก.ประจำปี 64 article
การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของ รร.นนก.ด้วยเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 2 (การให้ความรู้เบื้องต้น) article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. article
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการฝึกศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา กห. article
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ โครงร่างองค์กรและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หัวข้อ "การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และ SAR ปีการศึกษา 2562" article
โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนความเชื่อมโยงในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562" article
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx” (การให้ความรู้เบื้องต้น) article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ "การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รร.นนก." article
การพิจารณาเป้าหมายการดำเนินการ EdPEx รร.นนก. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ article
การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการในหมวด ๗ ตามเกณฑ์ EdPEx article
การสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลลัพธ์การดำเนินการในหมวด 7 การเขียนรายงานประเมินตนเอง และการแบ่งกลุ่มมอบหมายงาน article
พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชด้วยเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) รุ่นที่ 1” article
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 4 article
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx article
โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ปี 2562 article
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. ปี๖๒ article
น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 article
การศึกษาดูงานของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า