ReadyPlanet.com
dot


โปรแกรมเก็บฐานข้อมูลและหลักฐาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.


คู่มือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาของกองทัพ ๕๔ article

คู่มือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองทัพ ๕๔
ดาวน์โหลด

คู่มือนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๕๖
คำสั่ง รร.นอ. (เฉพาะ) ที่ ๓๓/๕๕ article
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา article
ตัวอย่างการคิดคะแนน
แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันการศึกษาของกองทัพ
แบบฟอร์มมาตรฐาน รร.นอ. รอบสาม
เอกสาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินและจัดทำแผนพัฒนา รร.นอ. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ รร.นอ.
คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ๒๕๕๔
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ตัวอย่าง SAR สปท. article
ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดการเพิ่มเติมคำอธิบายเกณฑ์การประเมิน article
การบรรยาย ประสบการณ์การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวอย่างการจัดทำตัวบ่งชี้ วพอ.พอ. article
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (สมศ.) article
แผนกลยุทธ์ article
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๓ (สกอ.) article
มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษากองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (สปท.) article
คู่มือประกันคุณภาพ ๒๕๕๑ article
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ๒๕๕๓ (กพร.) articleกองประกันคุณภาพการศึกษา