dot
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (สมศ.) article

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (สมศ.)]
ดาวน์โหลด

ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) article
(ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ article
Guide to ASEAN University Network-QA article
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) article
คู่มือนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๕๖
คำสั่ง รร.นอ. (เฉพาะ) ที่ ๓๓/๕๕ article
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา article
ตัวอย่างการคิดคะแนน
แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันการศึกษาของกองทัพ
คู่มือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาของกองทัพ ๕๔ article
แบบฟอร์มมาตรฐาน รร.นอ. รอบสาม
เอกสาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินและจัดทำแผนพัฒนา รร.นนก. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ รร.นนก.
คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. ๒๕๕๔
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ตัวอย่าง SAR สปท. article
ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดการเพิ่มเติมคำอธิบายเกณฑ์การประเมิน article
การบรรยาย ประสบการณ์การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวอย่างการจัดทำตัวบ่งชี้ วพอ.พอ. article
แผนกลยุทธ์ article
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๓ (สกอ.) article
มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษากองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (สปท.) article
คู่มือประกันคุณภาพ ๒๕๕๑ article
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ๒๕๕๓ (กพร.) articleEducation Quality Assurance Division